BIP

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

mgr Dorota Bogdanowicz - Dyrektor

Do kompetencji dyrektora należy:

 • Planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy przedszkola, a w szczególności, dyrektor:

  • współdziała z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania oraz realizuje jego zalecenia i wnioski na zasadach określonych w ustawie
  • współdziała z zakładową organizacją związkową działającą w przedszkolu, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami
  • kieruje przedszkolem, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników przedszkola, przewodniczącym rady pedagogicznej
  • jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami
  • sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne
  • organizuje warunki dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka oraz umożliwia dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
  • kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą placówki
  • sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach w tym hospituje zajęcia prowadzone przez nauczycieli oraz dokonuje oceny ich pracy
  • zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym
  • realizuje uchwały Rady Miasta, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji
  • sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno - gospodarczą przedszkola
  • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę rodziców oraz ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie a także organizuje i obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą przedszkola
  • administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem
  • organizuje przeglądy techniczne obiektu przedszkolnego oraz prac konserwacyjno - remontowych
  • organizuje okresowe inwentaryzacje majątku przedszkolnego
  • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych
  • ponosi pełną odpowiedzialność za sprawy BHP w placówce,
  • występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola
  • w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i rodzicami

Jadwiga Mierkiewicz - Główny Księgowy

Kompetencje głównego księgowego:

 • Odpowiada za prowadzenie rachunkowości w pełnym zakresie zgodnie z ustawą o rachunkowości budżetowej oraz:
  • zakładowym planem kont (opracowanym i uaktualnianym na bieżąco zgodnie z w/w ustawą o rachunkowości),
  • instrukcją obiegu dokumentów (opracowaną i uaktualnianą na bieżąco zgodnie z w/w ustawą o rachunkowości),
  • instrukcją inwentaryzacji (opracowaną i uaktualnianą na bieżąco zgodnie z w/w ustawą).
  • Prawidłowo stosuje zasady rachunkowości i rozrachunków.
  • Ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie:
  • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  • dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
  • Odpowiada za prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.
  • Odpowiada za prawidłowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań.
  • Oblicza wynagrodzenia i inne świadczenia za pracę.
  • Sporządza w ustalonym terminie listy płac z wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń wynikających z pracy przysługujących pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika.
  • Dokonuje przewidzianych przez prawo lub na prośbę bądź za zgodą pracownika potrąceń z wynagrodzenia.
  • Oblicza, pobiera i odprowadza podatki oraz terminowo je wpłaca na właściwy rachunek urzędu skarbowego.
  • Sporządza i terminowo przesyła urzędom skarbowym deklaracje (PIT-y) i inne informacje.
  • Dokonuje rocznego obliczenia podatku - na wniosek pracownika.
  • Sporządza i przechowuje dokumenty związane z poborem podatku od osób fizycznych (np. karty wynagrodzeń pracowników, listy płac).
  • Kompletuje i sporządza pełną dokumentację ubezpieczeniową.
  • dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zatrudnionych pracowników w terminie 7 dni od daty nawiązania stosunku pracy,
  •  wyrejestrowuje pracowników z ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń tj. od daty rozwiązania stosunku pracy,
  • oblicza, opłaca i rozlicza w ustalonych, ustawowych terminach, składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń społecznych,
  • ustala prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (zasiłek chorobowy, macierzyński, porodowy, wyrównawczy, opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne) i je wypłaca (w przypadku gdy zgłoszonych do ubezpieczenia jest ponad 20 pracowników)
  • ustala prawo do świadczeń z budżetu państwa (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze), wypłaca je i rozlicza,
  • sporządza na odpowiednich drukach (Rp-7) zarobki pracowników ubiegających się o świadczenia emerytalno - rentowe,
  • informuje organ rentowy do końca lutego każdego roku kalendarzowego o wysokości osiągniętego przychodu w ubiegłym roku kalendarzowym przez emeryta lub rencistę,
  • Nalicza i przekazuje w terminach zgodnych z ustawą odpis podstawowy na Fundusz Świadczeń Socjalnych
  • Organizuje opracowanie budżetu ogólnego i planu finansowego.
  • Przedkłada pracodawcy propozycje i materiały dotyczące polityki finansowo-administracyjnej.
  • Analizuje osiągane dochody, ocenia sytuację finansową, sporządza bilans i rachunek wyniku oraz przekłada je pracodawcy.
  • Współpracuje z bankami, kontroluje wyciągi bankowe, czeki, faktury zakupu i sprzedaży.
  • Uczestniczy w negocjacjach z bankami, urzędami, agencjami ubezpieczeniowymi, klientami i dostawcami, w celu zapewnienia organizacji jak najkorzystniejszych warunków finansowych.
  • Rewiduje działalność i ocenia rezultaty finansowe oraz przedstawia ich oceny pracodawcy.
  • Reprezentuje zakład w sprawach finansowo - administracyjnych.
  • Ewidencjonuje środki trwałe.
  • Wykonuje inne zadania i obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości budżetowej oraz z przepisów regulujących prawa i obowiązki głównego księgowego.
Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienil: Administrator
Data dodania: 2007-01-24 20:45:05 Ostatnia aktualizacja: 2008-11-23 02:21:08
Data publikacji: 2007-01-24 20:45:05 Artykul byl czytany: 9 razy