BIP

Regulamin

Regulamin organizacji pracy przedszkola

 1. Miejskie Przedszkole Nr 1 Zielonej Górze ul. Władysława Sikorskiego 37 jest zakładem budżetowym podległym Radzie Miasta Zielona Góra. 
 2. Bezpośredni nadzór nad działalnością przedszkola sprawuje organ prowadzący, którym jest Miasto Zielona Góra.
 3. Nadzór pedagogiczny pełni Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim – Delegatura Zielona Góra.
 4. Przedszkole jest placówką publiczną. 
 5. Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu w godzinach od 630 do 1630 przez 12 miesięcy w roku z przerwą wakacyjną na przełomie lipca - sierpnia.
 6. W czasie przerwy wakacyjnej rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki we własnym zakresie.
 7. W przypadku braku możliwości zapewnienia dziecku opieki rodzice (prawni opiekunowie) mogą ubiegać się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zastępczym: - podanie o przedszkole zastępcze składają rodzice (prawni opiekunowie) do dyrektora w terminie do 20 maja każdego roku, - opłatę za przedszkole zastępcze uiszczają rodzice (prawni opiekunowie) z góry w przedszkolu, do którego zostało dziecko skierowane według stawek tam obowiązujących.
 8. Terminy przerw urlopowych na każdy rok kalendarzowy ustala organ prowadzący.
 9. W dni pracujące międzyświąteczne oraz w okresie ferii szkolnych praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest w ograniczonej liczbie oddziałów - w grupach łączonych: 15 - ilość oddziałów w tych dniach uzależniona jest od ilości dzieci zgłoszonych na dany dzień (zgłoszenia przyjmowane są przez nauczyciela grupy) - liczba dzieci w tych dniach powinna wynosić minimum 10 - nie spełnienie tego warunku spowoduje, że w tych dniach nie będą świadczone usługi dla rodziców w zakresie opieki i wychowania dzieci.
 10. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci i pracowników składające się z trzech posiłków.
  • śniadanie 8.30 - 9.00 
  • II śniadanie 11.30 - 12.00
  • Obiad 14.00 - 14.30
  • odpłatność za usługi świadczone przez przedszkole na rzecz dzieci pobierana jest w dwóch częściach i stanowi pokrycie:
  • kosztów wyżywienia dziecka w przedszkolu (w całości ponoszone przez rodziców)
  • częściowych kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu, które ustala organ prowadzący na podstawie Uchwał Rady Miasta Zielona Góra. Koszty te nie podlegają zwrotom w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
  • Wysokość miesięcznych opłat za wyżywienie ustala dyrektor w porozumieniu z radą rodziców, uwzględniając normy żywienia ustalone przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz aktualne ceny artykułów żywnościowych,
  • Zasady zwrotu kosztów za wyżywienie tzw. „odpis” w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, ustala dyrektor w porozumieniu z radą rodziców w formie uchwał według dziennej stawki żywieniowej obowiązującej w danym miesiącu.
  • Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu przyjmowana jest z góry do dnia 15 każdego miesiąca.
  • Zasady udzielania ulg i zwolnień z miesięcznej opłaty wnoszonej przez rodziców za częściowe koszty utrzymania dziecka w przedszkolu, ustalane są przez dyrektora w uzgodnieniu z radą rodziców w formie uchwał. Kwota przyznanych ulg nie może przekraczać 40% planowanych ogólnych wpływów przedszkola.
  • Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do regularnego i terminowego uiszczenia odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
  • Nieterminowe regulowanie należności za pobyt dziecka w przedszkolu egzekwowane będzie na drodze postępowania sądowego, oraz może być powodem do skreślenia dziecka z listy wychowanków. Decyzję w sprawie skreślenia podejmuje dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców.
  • Opłata za przedszkole ustaje z ostatnim dniem miesiąca, w którym wpłynął pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o skreślenie dziecka z ewidencji.
  • Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest przez cały rok szkolny (tj. 1 wrzesień – 31 sierpień) z wyłączeniem przerwy urlopowej.
  • Zasady odpłatności za wyżywienie pracowników przedszkola regulują odrębne przepisy.
 11. Czas pracy pracowników poszczególnych grup zawodowych określany jest oddzielnie dla każdej z tych grup:
  • nauczyciele pracują w systemie dwuzmianowym:,
  • przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach: - I zmiana – od godziny 630 do godziny 1130 - II zmiana – od godziny 1130 do godziny 1630 według pensum przewidzianego w Karcie Nauczyciela.
  • pracownicy administracji i obsługi pracują w systemie jedno zmianowym i w równoważnych normach czasu pracy: - czas pracy w pełnym wymiarze w tych systemach obejmuje 8 godzin dziennie, - godziny rozpoczynania i kończenia pracy pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się indywidualnie, - praca wykonywana jest przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku
 12. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
 13. Przedszkole realizuje zadnia w ścisłym współdziałaniu z rodzicami (opiekunami), z organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno – oświatowymi zainteresowanymi działalnością przedszkola.
 14. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu organizowana jest odpowiednio do potrzeb i możliwości wychowanków z poszanowaniem ich godności osobistej, religijnej, w poczuciu tożsamości narodowej.
 15. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze w zakresie niesienia pomocy psychologicznej, pedagogicznej dzieciom w formie specjalistycznych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.
 16. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w zasadzie od 3 do 6 lat.
  EKWIPUNEK PRZEDSZKOLAKA
  • poduszka + pidżama
  • strój gimnastyczny – wieszak ubraniowy
  • obuwie zmienne
 17. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 18. Rodzice wychowanków zobowiązani są do stałej współpracy z przedszkolem poprzez:
  • branie czynnego udziału w zebraniach ogólnych i grupowych
  • zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczanych w przedszkolnym „Kąciku dla rodziców”
  • punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci do i z przedszkola
  • dbanie o estetyczny wygląd dziecka
  • zaopatrywanie dzieci w niezbędne przybory do zajęć, zabaw według potrzeb przedszkola
  • aktywne włączanie się w społeczne inicjatywy organizowane przez przedszkole
 19. Pełny nadzór nad działalnością przedszkola sprawuje dyrektor.
  Regulamin organizacji pracy Przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze iż wszystkie podejmowane zabiegi będą służyły dobru dziecka, jego prawidłowemu rozwojowi umysłowemu, fizycznemu i społeczno - emocjonalnemu. Przestrzegając regulaminu obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa. Zielona Góra dn. 02.01.2003r. DYREKTOR
Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienil: Administrator
Data dodania: 2007-01-24 20:45:05 Ostatnia aktualizacja: 2007-01-24 23:27:47
Data publikacji: 2007-01-24 20:45:05 Artykul byl czytany: 9 razy